Organisatie

Missie

Samen sterk voor mens en product

Visie

Wij zorgen voor:

  • (Persoonlijke) ontwikkeling
  • Hergebruik van producten
  • Betrouwbare samenwerking
  • Een luisterend oor bieden
  • Een (centrale) verbindende plek in de wijk
 
huisje-Schroeder-Jaarplan2023

Bestuur

Het bestuur van stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven wordt gevormd door de algemeen directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt momenteel gevormd door Margriet ten Hove, directeur. De bestuurder heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van de strategie van Schroeder, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de bedrijfsvoering. De bestuurder overlegt wekelijks met de Manager Begeleiding en Werk en Manager Operatie en Innovatie over de Schroeder strategie en de realisatie daarvan. Daarnaast is er overleg met de Raad van Toezicht die het bestuur controleert en adviseert.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Voorzitter: mevr. C. de Koning-Brabers MBA
  • Lid: dhr. B. Popma MBA-H CMC
  • Lid: dhr. drs. J.L.M. Kallenberg

Omdat het bestuur gelooft dat tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van de dienstverlening, werkt het bestuur nauw samen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Daarnaast bezoekt het bestuur regelmatig de Schroeder locaties om contact te houden met de werkvloer.

OR

De OR-leden komen op voor de collectieve belangen van medewerkers van Schroeder van der Kolk. Zij vergaderen daarom minimaal een keer per maand.
Eerst met elkaar en daarna samen met de directeur/bestuurder. Zaken die daarbij aan de orde komen, zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden. De OR houdt toezicht op het management en geeft indien nodig advies. Een gezonde bedrijfsvoering is natuurlijk in ieders belang. Doen zich organisatorische veranderingen voor met mogelijk grote personele gevolgen, dan houdt de OR bij het management de vinger aan de pols. De OR is bereikbaar via het volgende e-mailadres: or@schroeder.nl

Cliëntenraad

Binnen Schroeder zijn alle deelnemers vertegenwoordigd in een Cliëntenraad. De Cliëntenraad bestaat uit een aantal deelnemers die dagelijks bij Schroeder aan het werk zijn. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat elke deelnemer een stem heeft. Zij vertalen alle opmerkingen van de werkvloer naar het management.
Op deze manier werken we samen om een zo optimaal mogelijke invulling aan de diverse trajecten te geven. De Cliëntenraad vergadert op regelmatige basis met de directie. De voorzitter van de cliëntenraad is Eve Bardin, bereikbaar op het volgende e-mailadres: clientenraad@schroeder.nl

Anbi

Schroeder is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een Anbi.

De belangrijkste eis is dat de activiteiten ten dienste staan van het algemeen belang zonder winstoogmerk.